#508 Đức Tính tối cần của người môn đệ Chúa Giêsu (Mc 6:7-13)

+ Lời Chúa

Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô,

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng 2 người đi. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô-uế. Và Người truyền cho các ông đi đường đừng mang theo gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và không mặc 2 áo. Người lại bảo: “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ.” Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

+ Chia Sẻ

** Tin Mừng thánh Marcô hôm nay cho ta thấy việc Chúa Giêsu sai 12 tông đồ, từng 2 người, để họ ra đi loan báo Tin Mừng trong các làng lân cận. Tuy các ông chỉ mới được Chúa Giêsu tuyển chọn trước đó ít ngày, học vấn thì thấp kém, các giáo lý căn bản về Nước Trời, các ông chưa thấu hiểu, các ông chỉ là những người thuyền chài ít học mà nay Chúa truyền cho họ ra đi rao giảng Tin Mừng, một Sứ Mạng Đặc Biệt, thì làm sao chúng ta hiểu được?… Tuy nhiên, Chúa Giêsu chỉ cần người môn đệ hoàn toàn tín thác nơi Chúa, vâng lời ra đi rao giảng về Nước Trời, thì sẽ đem lại thành quả phong nhiêu, đem lại một mùa gặt tuyệt vời cho Thiên Chúa, và vô vàn linh hồn sẽ tìm về thờ phượng, yêu mến Chúa.

Mẻ cá lạ lùng, sau khi suốt đêm, các môn đệ Chúa Giêsu đã vất vả, nỗ lực uổng công mà không bắt được một con cá nào, nhưng sau khi các ông vâng lời Chúa Giêsu mà thả lưới, thì các ông bắt được 150 con cá to, cá chất đầy thuyền, đến nỗi thuyền gần bị chìm, là kết quả do các ông đã làm theo lệnh của Chúa!

Chúa tuyển chọn các môn đệ không do tài năng, sự hiểu biết, thông thái, hay bất cứ phương diện trần thế nào, để người môn đệ của Chúa thâm-tín rằng: Mọi thành quả là của Chúa và nhờ Chúa mà thôi!

** Trong Cựu Ước Tiên Tri Amos cũng được Giavê Thiên Chúa chọn làm Vị Ngôn Sứ để đi loan báo Lời của Người trong khi ông chỉ là một người chăn chiên và sống bằng nghề hái trái sung” (Amos 7:12-15)

1. Chúa Kêu Gọi và tuyển chọn:

Để trở thành môn đệ của Chúa, trước hết phải được Chúa kêu gọi và tuyển chọn (Mc 6:7)…Tất cả các tín hữu, những người đang tin kính, yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta cũng thực sự trở thành môn đệ của Ngài, như lời Thánh Phaolô, trong thư gởi giáo đoàn Êphêsô 1:3-14:

Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô đã chọn
chúng ta trước khi tạo dựng vũ-trụ,
để chúng ta trở nên Thánh và tinh tuyền
trước mặt Người
”. (Eph 1:3-14)

Hơn thế nữa, trong Niềm Tin, tất cả chúng ta đã được phước hạnh tháp nhập vào Nhiệm Thể Chúa Kitô, để trở thành chi thể trong Nhiệm Thể của Người là Hội Thánh, mà Chúa Giêsu là ĐẦU. Do đó, chúng ta cũng được thông hiệp trong Sứ Mạng Cao Cả của Người: Sứ Mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân như lời Thánh Tông Đồ Phaolô đã xác quyết:

Anh em là Tư Tế Vương Giả, là Dân Thánh, Dân Đặc Tuyển của Thiên Chúa.” Do đó, chúng ta cần thực thi Sứ Mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân, nếu không thì chúng ta đã thiếu một bổn phận vô cùng vinh dự và quan trọng, vì chúng ta được nối tiếp Sứ Mạng của chính Chúa Giêsu. Chính vì lý do đó, Thánh Tông Đồ Phaolô đã phải kêu lên rằng: “Khốn cho tôi! Nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (I Cor 9:16)

Chính Chúa Giêsu đã chọn chúng ta làm môn đệ của Người khi phán:

Chính Thầy đã chọn các con,
Để các con ra đi và mang lại hoa trái
” (Jo 15:16)

2. Thân Thiết, gắn bó Với Chúa Giêsu

Một điều kiện không thể thiếu của người môn đệ Chúa, đó là phải ở với chúa Giêsu (Mc 3:14).  Không gần gũi, gắn bó với Chúa Giêsu như cành gắn liền với thân nho, thì việc Tông Đồ chỉ có xác mà không hồn, như thế, mọi lời rao giảng của người đó chỉ như “phèng la, não bạt inh ỏi” mà không thể thấm vào linh hồn người nghe được! Đáng tiếc thay!… Người môn đệ cần bắt chước Chúa Giêsu để có những giờ chime niệm, cầu nguyện với Thiên Chúa để múc lấy Quyền Năng, Ân Sủng để có thể thông ra cho người khác…Nguyên tắc luôn luôn đúng đó là: KHÔNG AI CÓ THỂ CHO CÁI MÌNH KHÔNG CÓ! Nếu tâm hồn Vị Tông Đồ không tràn đầy Chúa Giêsu thì làm sao có thể vẽ nên dung mạo tuyệt vời của Chúa cho người khác???

3. Đức Tính Tối Cần Của Vị Tông Đồ:

Đâu là chân dung của Vị Tông Đồ Đích Thực của Chúa Giêsu?

Đoạn Tin Mừng Thánh Marcô vẽ ra chân dung của Vị Tông Đồ Đích Thực của Chúa:

– Đi đường không mang gì theo mình
– Không mang bị,
– không mang tiền trong túi
– Chân đi dép, không mặc 2 áo

** KHÔNG MANG GÌ THEO:

** Đó là người có tâm hồn siêu thoát khỏi mọi vấn vương trần tục, khác với những cuộc hành trình trần thế: Càng đi xa, người ta càng mang theo nhiều vật dụng cần thiết cho mình xử dụng…Chúa không muốn cho các môn đệ bị đè nặng bởi sự cồng-kềnh, vương vấn những sự thuộc thế giới vật chất, để tâm hồn được nhẹ nhàng, khỏi dính bén, kiếm tìm tiền tài, danh vọng thế gian…Chính vì thế, người ta rất dễ nhận ra ai là môn đệ đích thực của Chúa, ai là môn đệ giả mạo! Chúa Giêsu cũng đã phán rằng: “Không ai có thể làm tôi 2 chủ, hoặc mến chủ này mà ghét chủ kia, hoặc ghét chủ kia mà yêu chủ nọ… Chúa nhấn mạnh thêm: Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được!

Ở đây, Chúa cũng truyền cho các môn đệ không được mang tiền trong túi.

Sống siêu thoát như thế, người môn đệ mới nên giống Chúa Giêsu, nghèo và siêu thoát tuyệt đối như Người đã nói và thực hiện trong cuộc sống:

Cáo có hang, chim có tổ,
Con Người không có chỗ dựa đầu!

** KHÔNG MANG BỊ:

Bị là chiếc túi ngày xưa thường làm bằng da để đựng vật dụng cần thiết. Nhiều môn đệ hay tiên tri tới đâu thì nhận lễ vật do dân chúng tặng…Chúa không muốn những của cải trần thế kéo trì nặng linh hồn các môn đệ đích thực của Người, nên đã dạy các ông không được mang bị với ý như thế!

** SỐNG ĐƠN GIẢN, KHIÊM HẠ:

Chúa truyền cho các ông không được đi giầy, chỉ đi dép:

Người dân nghèo thời Chúa Giêsu, không được quyền đi giầy mà chỉ đi dép… Chúa muốn cho các ông sống đời khiêm hạ, đừng ra dáng ÔNG CHỦ, KẺ CẢ, coi mình là bề trên để áp bức, truyền lệnh cho người khác, không trích thượng, không chọn chỗ nhất trong hội đường… Những điều này, Chúa đã dạy quá rõ ràng: “Các con nếu muốn làm đầu, thì hãy trở nên như NÔ LỆ để hầu hạ mọi người”. Chúa còn phán “Ta đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống cho mọi người”…

** Điều Chúa dạy thật quá rõ ràng. Nhưng, đáng buồn thay! Khi nhìn vào thực trạng Hội Thánh, có rất nhiều môn đệ của Chúa đã sống hoàn toàn trái nghịch với những giáo huấn của Chúa!Thật khó để tìm được  vị môn đệ chân truyền của Chúa trong thời đại hôm nay!…Chúng ta hãy nguyện cầu để Hội Thánh có được một số MÔN ĐỆ CHÂN TRUYỀN CỦA CHÚA GIÊSU, để Nước Chúa được mở rộng khắp nơi, Danh Chúa được hiển trị, và Thời Đại của Người mau đến!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *