Nhằm mục đích tôn vinh Thiên Chúa, trang web chanthienmy.org bắt đầu hình thành từ năm 1998 với sự cộng tác của một số thân hữu. Nội dung của trang này bao gồm nhiếu bài Chia Sẻ Lời Chúa đã được phát thanh hàng tuần trên các hệ thống truyền thanh tại miền Nam California, USA và các sáng tác của nhạc sĩ Nguyên Kha trải dài trên 40 năm qua.

Ước chi Lời Thiên Chúa thấm sâu tận đáy tâm hồn, để từ đó nẩy mầm phong nhiêu Đức Tin Cậy Mến và nhờ Chúa Thánh Linh tác động, Sức Sống Mới vươn dậy mãnh liệt trong tâm hồn quý vị và các bạn.

Nguyên Kha