Entries by Hoang Linh

#344 Mùa Tạ Ơn (Lc 17:11-19)

+ Lời Chúa Bài trich Tin Mừng theo Thánh Luca, Khi Chúa Giêsu đi Giêrusalem, Người đi qua biên giới xứ Sa-Ma-Ria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng kêu xin rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. […]

#442 Đại Lễ Tạ Ơn (ThanksGiving): Mọi Phước Lộc đều bắt Nguồn Từ Thiên Chúa (Eph 1:3-9)

+ Lời Chúa Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín-hữu Êphêsô, “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân, giáng Phúc cho chúng ta với muôn vàn Phước Lộc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã […]