Entries by Hoang Linh

#485 Yêu Chúa Hết Linh Hồn (Mt 22:34-40)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, những người Biệt Phái nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađucêô phải câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thong luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”. Chúa […]

#484 Của Caesar trả cho Caesar, Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa (Mt 22: 15-21)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, các người Biệt Phái họp nhau lại bàn mưu bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Họ sai môn đồ cùng với những người thuộc phái Hêrôđê đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy! Chúng tôi biết Thầy là người Công Chính, căn cứ theo […]

#483 Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 22:1-14)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán với các thượng tế và kỳ lão trong dân dụ ngôn này: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời tham dự tiệc cưới, nhưng […]

#481 “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con” (Mt 18: 23-35)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, Chúa Giếu phán rằng: Nước Trời giống như vị vua kia tính sổ với bầy tôi của ông. Nhà vua mới bắt đầu tính sổ, thì người ta điệu đến một người mắc nợ mười ngàn nén vàng. Y không gì để trả nợ […]

#480 “Các người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông!” (Mt 21:28-32)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng-tế và kỳ-lão trong dân rằng: “Người kia có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!”. Nó thưa: “Con không đi!”, nhưng […]