#505 Chúa Giêsu yêu nhân loại đến cùng (Jo 19:31-37)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, Bởi lẽ là ngày chuẩn bị, và để tránh cho các tử-thi không còn treo trên Thập Gía trong ngày Sabbath, vì ngày Sabbath là ngày trọng đại,…

#504 Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Mc 14: 22-26)

+ Lời Chúa Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, “Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán : “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là…

#503 Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi (Mt 28:10-20)

+ Lời Chúa Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô, Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilêa, đến núai Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng ít kẻ…

#502 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Jo 20:19-23)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến đứng…

#501 Chúa Thăng Thiên (Mc 16:15-20)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô, Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Các con hãy đi khắp thế giới rao giảng Tin Mừng cho hết mọi tạo vật. Ai tin và chịu…

#500 Chúa Phục Sinh (Jo 20: 1-9)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm, khi trời còn tối và bà thấy tảng đá được lăn ra khỏi mồ và liền…

#492 Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Jo 1:6-8, 19-28)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Có người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như một chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà…

#491 Dọn Đường Cho Chúa Đến (Mc 1:1-8)

Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Khởi đầu Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, lời Ngôn Sứ Isaia chép rằng: “Đây Ta sai Sứ Thần của Ta đi trước mặt ngươi để dọn đường…

#490 Hãy Tỉnh Thức (Mc 13:33-37)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó…

#489 Ngày Chung Thẩm : Chiên và Dê (Mt 25: 31-46)

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô, Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy các Thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy-linh của Người.…