#488 Trách Nhiệm của chúng ta đối với Hồng Ân Chúa ban (Mt 25: 14-30)

Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô, Khi ấy, Chúa Giêsu phán với các môn đệ dụ ngôn này: Có một người kia sắp đi xa. Ông gọi đầy tớ đến mà trao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này…

#487 Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ (Jo 2:13-25)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan, Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, và Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Ngài thấy trong đền thờ những người bán bò, cừu, bồ câu và những người đổi…

#486 Chúa Giêsu Nguồn Sự Sống (Jo 11:17-27)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan, Khi đến Bêthania, Chúa Giêsu thấy Lazarô đã được an táng 4 ngày rồi. Bêthania cách Giêrusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến nhà bà Matta…

#485 Yêu Chúa Hết Linh Hồn (Mt 22:34-40)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, những người Biệt Phái nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađucêô phải câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thong luật trong…

#484 Của Caesar trả cho Caesar, Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa (Mt 22: 15-21)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, các người Biệt Phái họp nhau lại bàn mưu bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Họ sai môn đồ cùng với những người thuộc phái Hêrôđê đến…

#483 Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 22:1-14)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán với các thượng tế và kỳ lão trong dân dụ ngôn này: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai…

#482 Nhìn lại Hồng Ân Chúa đã ban (Mt 21:33-42)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng-tế và ky-lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho.…

#481 “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con” (Mt 18: 23-35)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, Chúa Giếu phán rằng: Nước Trời giống như vị vua kia tính sổ với bầy tôi của ông. Nhà vua mới bắt đầu tính sổ, thì người ta điệu đến…

#480 “Các người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông!” (Mt 21:28-32)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng-tế và kỳ-lão trong dân rằng: “Người kia có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và bảo: “Này…

#479 Thợ Làm Vườn Nho (Mt 20:1-16)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Nước Trời giống như chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ làm việc trong vườn nho nhà mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày tiền…