#478 Tôn Thờ Thánh Giá Chúa Giêsu (Jo 3:13-17)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan, Khi ấy, Chúa Giêsu phán với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã treo con rắn đồng…

#477 Tha Thứ Luôn Mãi (Mt 18: 21-22)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô, Bấy giờ, ông Phêrô đến gần hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy! Nếu anh em con cứ xúc phạm tới con thì con phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần? Có phải…

#476 Được cả thế gian mà mất linh hồn, nào ích chi? (Mt 16: 24-26)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn…

#475 Chúa Giêsu- Con Thiên Chúa Hằng Sống (Mt 16:13-19)

+ Lời Chúa Trích Tin Mừng theo Thánh Matthêô Khi Chúa Giêsu đến vùng Caesar Philiph, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói Thầy là Gioan Tẩy…