Posts

#292 LỄ TẠ ƠN (Thanksgiving) Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc 1:39-55)

+ Lời Chúa Bài Trích Tin Mừng theo Thánh Luca, Khi ấy, Đức Maria lên đường vội vã đi lên miền núi, đến thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Elisabeth. Vừa nghe lời bà…

#344 Mùa Tạ Ơn (Lc 17:11-19)

+ Lời Chúa Bài trich Tin Mừng theo Thánh Luca, Khi Chúa Giêsu đi Giêrusalem, Người đi qua biên giới xứ Sa-Ma-Ria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng…

#395 TẠ ƠN THIÊN CHÚA “Tôi hằng Cảm Tạ Chúa thay cho anh em” (I Cor 1:3-9)

+ Lời Chúa Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi giáo đoàn Corinthô, Anh chị em thân mến, Chúc cho anh chị em đầy tràn Ân Sủng và Bình An của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Đức…

#442 Đại Lễ Tạ Ơn (ThanksGiving): Mọi Phước Lộc đều bắt Nguồn Từ Thiên Chúa (Eph 1:3-9)

+ Lời Chúa Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gởi tín-hữu Êphêsô, “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân, giáng…